MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia 2020
Zamówienia 2019
Zamówienia 2011
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji IP.271.10.2019
Nazwa pozycji Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Nr 112215 R Gwoźnica Górna - Poręby w km 0+000 – 0+205 oraz w km 0+690 - 1+480, remont drogi gminnej Nr 112213 R Konieczkowa - Rybia w km 0+000 - 0+998 oraz remont drogi gminnej Nr 112228 R Lutcza - De
Opis Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Nr 112215 R Gwoźnica Górna - Poręby w km 0+000 – 0+205 oraz w km 0+690 - 1+480 w miejscowości Gwoźnica Górna, remont drogi gminnej Nr 112213 R Konieczkowa - Rybia w km 0+000 - 0+998 w miejscowości Konieczkowa oraz remont drogi gminnej Nr 112228 R Lutcza - Delikatówka w km 0+000 - 0+565 oraz w km 0+690 - 1+115 w miejscowości Lutcza, gmina Niebylec. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: A) w ramach remontu drogi gminnej Nr 112215 R Gwoźnica Górna - Poręby w km 0+000 – 0+205 oraz w km 0+690 - 1+480 w miejscowości Gwoźnica Górna: 1) mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego g. 20 cm – 30,0 m2, 2) mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 6 cm – 33,0 m2, 3) wykopy mechaniczne koparką z załadunkiem i utylizacją urobku oraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na gł. 55 cm – 19,25 m3, 4) uzupełnienie korpusu drogowego – 97,50 m3, 5) wykonanie warstwy separacyjnej z geosyntetyku – 44,0 m2, 6) wykonanie warstwy odcinającej z piasku, zagęszczanej mechanicznie, gr. 20 cm – 35,0 m2, 7) podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna po zagęszczeniu 20 cm – 35,0 m2, 8) podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna po zagęszczeniu 16 cm – 35,0 m2, 9) wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm – 354,56 Mg, 10) nawierzchnia z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 10 cm na zjazdach – 5,0 m3, 11) warstwa ścieralna z AC 0/11 mm gr. 4 cm – 3043,0 m2, 12) ścięcie poboczy mechanicznie gr. 10 cm – 1850,0 m2, 13) uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm – 555,0 m2, 14) oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp gr. do 20 cm – 1200,0 m, B) w ramach remontu drogi gminnej Nr 112213 R Konieczkowa – Rybia w km 0+000 - 0+998 w miejscowości Konieczkowa: 1) wyrównanie podbudowy AC 0/11 mm śr. 4 cm – 324,1 Mg, 2) nawierzchnia z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie gr. 10 cm na zjazdach – 128,5 m2, 3) warstwa ścieralna z AC 0/11 mm gr. 4 cm – 3172,8 m2, 4) nawierzchnia bitumiczna na zjazdach z AC 0/11 mm śr. gr. 6 cm – 80,0 m2, 5) ścięcie i rozbiórka konstrukcji poboczy gr. do 15 cm – 973,0 m2, 6) uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 15 cm – 973,0 m2, 7) oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp gr. do 20 cm – 817,0 m, C) w ramach remontu drogi gminnej Nr 112228 R Lutcza – Delikatówka w km 0+000 - 0+565 oraz w km 0+690 - 1+115 w miejscowości Lutcza: 1) rozebranie krawężników betonowych ułożonych na łąwie cementowej – 22,0 m, 2) rozebranie nawierzchni zjazdów z elementów prefabrykowanych betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej – 40,0 m2, 3) rozebranie przepustów z rur betonowych śr. do 40 cm – 48,0 m, 4) przepusty pod zjazdami z rur PEHD śr. 40 cm – 48,0 m, 5) wyrównanie nawierzchni z AC 0/16 mm – 424,3 Mg, 6) nawierzchnia z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 10 cm na zjazdach – 55,0 m3, 7) warstwa ścieralna z AC 0/11 mm gr. 4 cm – 3564,0 m2, 8) ścięcie poboczy mechanicznie gr. 10 cm – 1600,0 m2, 9) uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm -540,0 m2, 10) oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp gr. do 20 cm – 790,0 m, 11) oczyszczenie przepustów fi 30 – 50 z namułu – 50,0 m. Dokładny opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania znajduje się w opisach technicznych, przedmiarach robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych, stanowiących załączniki do SIWZ.
Data publikacji 2019-11-12
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
 4. Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 5. Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 6. Zał. nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 7. Zał. nr 5 - Oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia
 8. Zał. nr 6 - Wykaz robót budowlanych
 9. Zał. nr 7 - Wykaz osób
 10. Zał. nr 8 - Projekt umowy
 11. Zał. nr 9 - Dokumentacja techniczna
 12. Zał. nr 10 - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 13. Zał. nr 11 - Przedmiary robót
 14. Zał. nr 12 - Oświadczenie RODO
 15. Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.11.2019 r.
 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.11.2019 r.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Sebastian Szczepaniak
Osoba odpowiedzialna za treść:   Sebastian Szczepaniak