MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia 2020
Zamówienia 2019
Zamówienia 2011
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji IP.271.9.2019
Nazwa pozycji Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2019/2020
Opis Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg, parkingów i placów na terenie Gminy Niebylec w sezonie zimowym 2019/2020. W zakres zamówienia wchodzi: a) odśnieżanie dróg, parkingów i placów poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z dróg, parkingów i placów dla utrzymania ich przejezdności, b) zwalczanie śliskości zimowej, w tym gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej, szronu i sadzi poprzez posypywanie dróg w szczególności na ich łukach, skrzyżowaniach z innymi drogami, zjazdach, podjazdach oraz w razie uzasadnionej potrzeby na prostych odcinkach. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi zimowego utrzymania zgodnie ze zleceniem Zamawiającego w systemie wielozmianowym, we wszystkie dni tygodnia w czasie zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady śniegu, występowanie śliskości w postaci gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej, szronu i sadzi) - przy pomocy sprzętu pozostającego w jego dyspozycji i przy użyciu materiałów do usuwania śliskości zapewnionych przez Zamawiającego. Materiały do usuwania śliskości zimowej, w tym środki chemiczne (mieszanki z dodatkiem soli) i/lub materiały uszorstniające w postaci kruszyw zapewnione będą przez Zamawiającego i udostępnione Wykonawcy w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach ich składowania na terenie gminy Niebylec, a Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie do samodzielnego załadunku tych materiałów do rozrzutnika używanego przy wykonywaniu usług w zakresie zwalczania śliskości zimowej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części (zadań). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis każdej z części zamówienia, znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Data publikacji 2019-10-31
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.10.2019 r.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
 4. Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 5. Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 6. Zał. nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 7. Zał. nr 5 - Wykaz urządzeń technicznych
 8. Zał. nr 6 - Oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia
 9. Zał. nr 7 - Projekt umowy
 10. Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.11.2019 r.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Sebastian Szczepaniak
Osoba odpowiedzialna za treść:   Sebastian Szczepaniak