MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia 2020
Zamówienia 2019
Zamówienia 2011
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji IP.271.8.2019
Nazwa pozycji Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec w 2020 roku
Opis Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec, a także z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zagospodarowaniu tych odpadów w 2020 roku. Szacowana ilość odpadów komunalnych do odebrania w ramach zamówienia wynosi około 1164 Mg. Zamówienie obejmuje również dostawę worków na odpady wraz z nalepkami na worki w formie kodu kreskowego, identyfikującymi każdą zamieszkałą nieruchomość, w ilości około 298 263 szt. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności odbiór i zagospodarowanie: 1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości około 636 Mg, 2) segregowanych odpadów komunalnych podanych poniżej rodzajów w ilości około 409 Mg, w tym: a) papier (w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury), b) metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe), c) szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła), d) bioodpady, stanowiące odpady komunalne, 3) pozostałych odpadów w łącznej ilości około 118,8 Mg, w tym: a) zużyte opony, b) meble i inne odpady wielkogabarytowe, c) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku powadzenia drobnych robót budowlanych lub remontowych, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do organu architektoniczno-budowlanego, 4) odpadów niebezpiecznych powstające w gospodarstwach domowych w łącznej ilości około 0,2 Mg, w tym: a) przeterminowane leki, b) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, c) chemikalia (zużyte farby i lakiery, rozpuszczalniki, zużyte oleje itp.).
Data publikacji 2019-10-15
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.10.2019 r.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
 4. Zał. nr 2 - Formularz cenowy
 5. Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 6. Zał. nr 4 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 7. Zał. nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 8. Zał. nr 6 - Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia
 9. Zał. nr 7 - Wykaz usług
 10. Zał. nr 8 - Wykaz urządzeń technicznych
 11. Zał. nr 9 - Projekt umowy
 12. Zał. nr 10 - Załącznik graficzny obrazujący przebieg tras odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Niebylec
 13. Zał. nr 11 - Wykaz punktów zbiórki, z których odbierane będą przeterminowane leki i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych
 14. Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.10.2019 r.
 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.11.2019 r.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Sebastian Szczepaniak
Osoba odpowiedzialna za treść:   Sebastian Szczepaniak