MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia 2019
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nr pozycji IP.271.4.2019
Nazwa pozycji Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni mineralno-bitumicznych na terenie gminy Niebylec
Opis Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni mineralno-bitumicznych dróg gminnych, w tym dróg wewnętrznych, jak również gminnych placów i parkingów na terenie gminy Niebylec. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: a) technologia I - profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 7 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm - 1 000 m2; b) technologia II - profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm - 2 100 m2; c) technologia III - profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie gr. 0,05 m3, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o śr. gr. 5 cm - 2 700 m2; d) technologia IV - wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną o śr. gr. 0,05 Mg, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm - 8 500 m2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania znajduje się w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Data publikacji 2019-06-04
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
 4. Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 5. Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 6. Zał. nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 7. Zał. nr 5 - Oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia
 8. Zał. nr 6 - Wykaz robót budowlanych
 9. Zał. nr 7 - Wykaz osób
 10. Zał. nr 8 - Projekt umowy
 11. Zał. nr 9 - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 12. Zał. nr 10 - Wzór kosztorysu ofertowego
 13. Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.06.2019 r.
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.06.2019 r.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Sebastian Szczepaniak
Osoba odpowiedzialna za treść:   Sebastian Szczepaniak